Čistilne naprave | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si


Greznice in male komunalne čistilne naprave
V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

nepretočne greznice ali
male komunalne čistilne naprave (MKČN).

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, moramo izvajati:

prevzem blata iz nepretočnih greznic,
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic,
izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav.
Čistilne naprave - tipi-top.si


dr-zobozdravnik.si/Čiščenje-zobnega-kamna.jpg Čiščenje-zobnega-kamna 34 46 zobar.jpg
Čistilne napraveČistilne-naprave-2021-12-25-05-03-36.jpg

Čistilne naprave

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - Delujemo na področju: gorenjska SlovenijaGreznice in male komunalne čistilne naprave
V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

nepretočne greznice ali
male komunalne čistilne naprave (MKČN).

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, moramo izvajati:

prevzem blata iz nepretočnih greznic,
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic,
izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav.


Blato odvažamo na Centralno čistilno napravo Kranj, kjer se ustrezno obdela. Po obdelavi pooblaščeni prevzemnik blato odpelje in poskrbi za okoljsko ustrezno odstranjevanje.


Upravljavci male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice morate omogočiti prevzem in odvoz blata ter izvajanje pregledov malih komunalnih čistilnih naprav.

Obvezno praznjenje greznic in MKČN
Greznice in MKČN je potrebno sprazniti najmanj enkrat v treh letih. Obvezno praznjenje je predpisano s strani državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode moramo zagotavljati prevzem blata iz greznic in MKČN in o tem voditi ustrezne evidence.Izjema so kmetijska gospodarstva, za katera je obvezna storitev le storitev pregleda malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če:

gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve pregleda predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.


Na območju Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur smo pooblaščeni za praznjenje greznic ter edini za prevzem in obdelavo greznične gošče in blata.Praznjenje greznic izvajamo sami in s pomočjo podizvajalcev. Ti delo opravijo na podlagi delovnega naloga Komunale Kranj, zato je naročilo storitve možno samo preko Komunale Kranj. Vsi morebitni ostali ponudniki storitve niso zakonsko pooblaščeni za praznjenje greznic, kar pomeni, da delo opravljajo nezakonito.O datumu praznjenja vas pravočasno pisno obvestimo. Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj.Obračun storitev, povezanih s praznjenjem greznic in MKČNOstale obveznosti vezane na male komunalne čistilne naprave


Obveznosti Komunale Kranj
Kot izvajalci javne službe moramo vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območju izvajanja službe pregledati enkrat na tri leta. Prvi pregled se izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izdamo poročilo.Pozitivno poročilo o pregledu MKČN pomeni, da je:

obratovanje naprave ob pregledu ustrezno, čiščenje odpadne vode pa skladno z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode,
nazivna zmogljivost naprave ustrezna, glede na število priključenih PE ter predvideno porabo vode na PE, obratovanje naprave ob pregledu v skladu z navodili, s katerimi razpolaga lastnik ali upravljavec naprave in se nanašajo na obratovanje naprave, ki je predmet pregleda,
upoštevano spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode,
zagotovljena hramba dokumentov, ki so bili predloženi s strani lastnika ali upravljavca naprave in upoštevani pri pregledu (kot npr. navodilo za obratovanje, Izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, itd.).
Pregled naprave z naše strani ni potreben, če upravljavec male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.Lastniku/upravljavcu MKČN se v primeru pozitivnega poročila o pregledu MKČN okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zniža za 90 %.Obveznosti uporabnika
Upravljavci/lastniki male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti o začetku:

obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.
Iz obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik) ter izjava lastnika o skladnosti naprave v skladu z uredbo.Pogoji za znižanje okoljske dajatve
V primeru, da se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90 %. V tem primeru okoljska dajatev znaša 0,0528 EUR/m³ odvedene odpadne vode.Če lastnik objekta želi uveljaviti nižjo okoljsko dajatev (zmanjšano za 90 %), mora lastnik, na podlagi pravilnika o prvih meritvah med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) opraviti prve meritve in izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE. Prve meritve lahko opravi le pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa. Analizni izvid o opravljenih meritvah, ki je priloga k Poročilu o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE ne sme biti starejši od 30 dni.Način, kako uredite upravičenost do nižje okoljske dajatve
Poleg vaših podatkov (ime, priimek, naslov, kontaktna številka) predložite poročilo o prvih meritvah za MKČN manjše od 50 PE in analizni izvid. Če gre za tipsko MKČN priložite tudi izjavo o lastnostih (skladnostih) vaše MKČN in v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Potrebno predložite lahko osebno pri blagajni na sedežu našega podjetja ali po elektronski pošti na naslov vloge@komunala-kranj.si.Na osnovi popolne vloge boste upravičeni do znižanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To bo upoštevano pri obračunu komunalnih storitev v naslednjem mesecu po prejemu vloge.


Čistilne naprave

Čistilne naprave

TIMESTAMP

S klikom na povpraševanje do ponudbe!
PONUDNIKI
Čistilne naprave | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si. Hitro in brezplačno do lokalnih ponudnikov. Oddajte povpraševanje in primerjajte cene izbranih ponudnikov. Brezplačno! Sodelujemo zgolj s preverjenimi in zaupanja vrednimi izvajalci, ki kvalitetno opravijo svoje delo.

Hvala za vaš obisk, vedno ste dobrodošli!

Delite stran tipi-top.si - CONTRACTORS na socialnem omrežju

Družabna omrežja ki nam omogočajo, da objavljamo podatke o strani tipi-top.si - CONTRACTORS, in s tem sporočamo drugim, kaj tipi-top.si ponuja.. Povezovanje z ljudmi, ki nam sledijo in nas spremljajo na socialnih omrežjih na omogoča, da z njimi gradimo poseben odnos. Predvsem pri objavljanju in deljenju vsebine ali objav.


CONTRACTORS - Čistilne naprave | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | PONUDBA tipi-top.si

tipi-top.si

×
d
ocena 5/5 od 1 mnenj

tipi-top.si uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Zaprite okno in se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Notice: Undefined variable: AceptAry in /home/tipitop/public_html/index.php on line 1386